Wet Toekomst Pensioenen

Op 30 mei jongstleden is de wet Toekomst pensioenen aangenomen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de wet per 1 juli 2023 in werking zal treden. Onderstaande punten zijn kort samengevat de hoofdpunten van de wet.

Wijziging eigen pensioenregeling

Werkgevers en pensioenuitvoerders krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om hun bestaande pensioenregeling te wijzigen in een van de volgende typen pensioenregelingen: solidaire premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst of premie-uitkeringsovereenkomst.

Dit betekent dus dat voor 1 januari 2028 uw pensioenregeling moet zijn aangepast aan de nieuwe regels. Bestaande verzekerde regelingen, zoals een beschikbare premieregeling met stijgende staffel, mag voor huidige werknemers blijven bestaan, maar voor nieuwe werknemers zal deze regeling worden omgezet naar een vlakke staffel.

Middelloon- en eindloonregelingen zullen verdwijnen.

Beleggingskeuze
Ook moet gekozen worden voor een beleggings-default, afhankelijk van de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering.

Gelijkblijvende ‘vlakke’ premie

De premie moet een vlakke premie zijn met een maximum van 30% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus een AOW-franchise).

Compensatie werknemer

Compensatie wegens afschaffing van de doorsneepremie mag worden verleend tot 2037 als extra pensioenaanspraak (maximaal 3%). Ook nieuwe werknemers hebben hier recht op. Compensatie via het salaris of om een andere reden mag ook na 2037 toegekend worden en mag gelden voor alleen de reeds in dienst zijnde werknemers.

Overgangsrecht
Voor bestaande beschikbare premieregelingen (defined contribution regelingen) die een met de leeftijd stijgende premiestaffel kennen, mag gebruik gemaakt worden van overgangsrecht. Dat overgangsrecht betreft alleen het handhaven van de premiestaffel (in plaats van een vlakke premie). Deze premiestaffel mag ook na 2028 gehandhaafd blijven, maar vanaf dat moment mogen er geen nieuwe deelnemers meer instromen. Overigens dient de pensioenregeling te voldoen aan de nieuwe wet. Het nabestaandenpensioen dient bijvoorbeeld op risicobasis verzekerd te zijn en maximaal 50% van het salaris te bedragen (nu meestal 70% van het ouderdomspensioen). Voor nieuwe werknemers die gaan deelnemen met ingang van 2028 moet sowieso een geheel nieuwe pensioenregeling ingevoerd worden.

Nabestaandenpensioen
De wijzigingen voortvloeiend uit de nieuwe pensioenwet hebben ook impact op het nabestaandenpensioen. De hoogte van de dekking wordt maximaal 50% van het salaris in plaats van 70% van het te bereiken ouderdomspensioen.

Voor verdere info kunt u de volgende link gebruiken:
https://www.werkenaanonspensioen.nl