Hoe pensioen (nog) beter gecommuniceerd gaat worden!

Hoe pensioen (nog) beter gecommuniceerd gaat worden!

Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie van kracht. Met deze wet, die gefaseerd wordt ingevoerd, wordt beoogd om de informatieverstrekking over pensioen te verbeteren.

Het is de bedoeling dat elke deelnemer aan een pensioenregeling:
a. een duidelijk overzicht heeft van hetgeen hij aan pensioen kan verwachten;
b. inzicht krijgt in zijn eigen pensioensituatie: Is het opgebouwde pensioen voldoende? Welke acties zijn mogelijk en/of nodig om het pensioen …’bij te spijkeren…’?;
c. zich bewust wordt van de risico…’s van een pensioenvoorziening (lage rentestand, koopkrachtverlies)

Daarnaast krijgt de werkgever een meer prominente rol in de communicatie over pensioen. Er rust een civielrechtelijke zorgplicht op hem: hij dient ervoor te zorgen dat de werknemers zodanige informatie verkrijgt, dan onjuiste verwachtingen niet worden gewekt.

De informatie over pensioen moet beter aansluiten bij de behoefte van de werknemer en worden algemene eisen gesteld aan pensioencommunicatie (duidelijk, evenwichtig).

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zal worden beperkt tot het opgebouwde pensioen, terwijl het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) wordt uitgebreid en meer wordt toegesneden op de persoonlijke situatie.
De startbrief komt te vervallen en er komt een nieuw communicatie-instrument: Pensioen 1-2-3.